Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door lieke van der Vorst, Lieke weet raad gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de websites van Lieke weet raad, www.liekeweetraad.nl. 

1.2 Boeking: de aanmelding voor, door Lieke van der Vorst georganiseerde Coaching retraite 'La vie est Belle',  vindt plaats door  betaling van het totale bedrag en het teruggezonden krijgen van een deelnamebevestiging.

1.3 Deelnemer: degene die op het boekingsformulier vermeld staat

1.4 Lieke weet raad en Break Free Academy staan geregistreerd in het handelsregister onder nummer K.v.K. 71130500 en BTW nummer NL166831803B01

Adres: Arnold Willemsplein 4 te Overloon.

1.5 Prijs: de totale prijs van de retraite all-inclusief.

1.6 Retraite: de retraite georganiseerd door Lieke weet raad en de gastvrouw en gastheer van Domaine Ramonjavel.

1.7 Websites: de website van Lieke weet raad: www.liekeweetraad.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de retraite.  Op het moment van een boekingsaanvraag voor deze retraite, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.2 Lieke van der Vorst kan deze van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website. 

3. Deelname retraite

3.1 Een deelnemer kan deelnemen aan de retraite nadat deze zich vooraf bij Lieke van der Vorst, Lieke weet raad daarvoor heeft ingeschreven en de overeengekomen prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@liekeweetraad.nl.

Een plaats in de retraite is definitief nadat Lieke weet raad de betaling van de prijs heeft ontvangen en nadat u een deelnamebevestiging heeft ontvangen.

4. Betaling

4.1 De betaling van de retraite moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen retraite, tenzij dit anders is afgesproken. Betaling kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Lieke van der Vorst, Lieke weet raad NL59RABO0330179233.

4.2 Bij boekingen minder dan 10 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling heeft Lieke weet raad het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Annulering retraite 

Tot 10 dagen na aanmelding van de retraite kun je kosteloos af zien van de training. Daarna gelden onderstaande afspraken:

5.1 Annulering van deelname aan de retraite kan slechts schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Schriftelijk naar Arnold Willemsplein 4, 5825 CZ te Overloon en per e-mail: info@liekeweetraad.

5.2 Annulering tot drie weken voor aanvang: kost 50% van de totale som 

5.3  Annulering tussen drie weken en aanvang van de retraite kost 75% van de totale som.

5.4 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders jouw plek te laten overnemen, eventuele kosten bij het omzetten van een ticket zijn voor de deelnemer.

5.5 Bij annulering door Lieke van der Vorst, Lieke weet raad wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht, wordt het door de deelnemer reeds betaalde bedrag terugbetaald.

5.6 Deelname aan het programma tijdens de retraite is op basis van vrijwilligheid. De deelnemer staat vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Programma retraite

6.1 Het programma van de retraite is te vinden op de website. Lieke van der Vorst, Lieke weet raad, behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7. Wijzigingen retraite

7.1 Eventuele andere wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

8. Eigen risico & Aansprakelijkheid

8.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Lieke van der Vorst, Lieke weet raad, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met het volgen van de retraite.

 9. Medische disclaimers

9.1 De coaching en de voorlichting zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek tevoren lichamelijke en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

9.2 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Lieke van der Vorst, Lieke weet raad en Domaine Ramonjavel voor welke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de retraite.

10. Gezondheidsverklaring

10.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd lichamelijke en/of psychische klachten die invloed kunnen hebben op retraite te vermelden. Lichamelijke en/of psychische klachten als voornoemd bedoeld, die ontstaan na boeking van een training, dienen per omgaande aan Lieke van der Vorst, Lieke weet raad gemeld worden.

10.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

10.3 Lieke van der Vorst, Lieke weet raad kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen of een telefonische kennismakingsgesprek houden (of via Skype). Hierin kan ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Lieke van der Vorst, Lieke weet raad besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten niet mee te laten doen aan de retraite als de verwachting is dat de aangeboden training niet ondersteunend of passend gaat zijn voor betreffende deelnemer.

11. Persoonsgegevens

11.1 Lieke van der Vorst, Lieke weet raad verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Lieke van der Vorst, Lieke weet raad gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Lieke van der Vorst, Lieke weet raad gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld of via e-mail.

De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van Lieke van der Vorst, Lieke weet raad gebruik kan worden gemaakt.

11.3 Lieke van der Vorst, Lieke weet raad geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Gedrag Deelnemer

13.1 Lieke weet raad verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

14. Schade

14.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Meer informatie:

 

Mijn ervaring en kennis is opgedaan voornamelijk uit het leven, zeker ook uit boeken maar meer nog door zelf te experimenteren en kritisch te onderzoeken. Lees hier meer over mij.

 

Alles wat ik doe is afgeleid van de theorie Positieve desintegratie (geen zorg, ik leg het uit in jip-en-janneke taal)

De theorie geeft 5 niveau's van persoonlijke ontwikkeling weer en het schokkende geval is dat de meeste mensen in het laagste niveau zitten!!!!

 

Tijd dus voor aandacht in persoonlijkheidsontwikkeling. 

Met een gezonde balans tussen diepgang en humor haal ik de oerkracht uit jou, je team of je bedrijf naar boven. 

 

Zoek uit in hoeverre jouw persoonlijkheid ontwikkeld is: TEST

 

Voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem contact op.